Hotline: 0346242342
Goodfood Goodearth

VỀ FINGERPRINT CHAY

Thành Lập vào Tháng 3, 2019 Fingerprint chay được xây dựng và phát triển theo định hướng “chia sẻ giá trị cuộc sống”, xem khách hàng là đối tác để có thể trao đổi, Chia sẻ những giá trị về sức khỏe tốt và môi trường sạch. Chúng tôi không có đội ngũ hùng hậu, không có chiến lượcc quy mô, không có tài chính hỗ trợ. Nhưng chúng tôi có sự ủng hộ của khách hàng đối tác, những người đã dồng hành với FC trong thời gian qua. Những đối tác này là động lực giúp chúng tôi đưa FC đến với nhiều người, nhiều nơi hơn.

About Home

Menu